چای

چای سیاه شکسته اعلا

 • بسته بندی:گرم 400*12
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای سیاه شکسته

 • بسته بندی:گرم 400*12
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای سبز ممتاز

 • بسته بندی:گرم 210*12
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای سیاه قلم

 • بسته بندی:گرم 600*5
 • بسته بندی:گرم 300*8
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای سیاه ممتاز بهاره

 • بسته بندی:گرم 1000*4
 • بسته بندی:گرم 500*6
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای سبز

 • بسته بندی:گرم 300*11
 • طعم:-
 • اعتبار (ماه):24

چای کیسه ای

 • بسته بندی:گرم 2*20*24
 • طعم:سیاه، سبز (ساده - دارچینی)
 • اعتبار (ماه):24